Algemene voorwaarden.

Ingaande op juli 2018

Definities

 1. Onderneem het Maar: gevestigd te Schieland 18, 1948 RM Beverwijk, ook wel Opdrachtnemer genoemd.
 2. Website: de website van Onderneem het Maar www.onderneemhetmaar.nu
 3. Dienstverlening van Onderneem het Maar: zoals te vinden op de website, ook wel Diensten of Werkzaamheden genoemd. Hieronder moet tevens worden begrepen zaken die in het kader van de Dienstverlening door Onderneem het Maar aan Wederpartij zijn verstrekt, zoals programma’s (bestaande uit teksten en/of afbeeldingen en/of beeld/geluidsopnames, etc.).
 4. Wederpartij: de natuurlijke persoon (Klant) of rechtspersoon (Opdrachtgever) welke een overeenkomst is aangegaan met Onderneem het Maar.
 5. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (handelen met het oog op doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten).
 6. Bedrijf/zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 7. Partijen: Onderneem het Maar en Wederpartij.
 8. Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.
 9. Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de dienstverlening van Onderneem het Maar aanvangt.
 10. Dag: kalenderdag.
 11. Schriftelijk: zowel in hard copy als per email.
 12. Algemene voorwaarden: onderhavige document.

Artikel 1. Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Onderneem het Maar zijn van toepassing op ieder aanbod van Onderneem het Maar, op iedere overeenkomst gesloten met Onderneem het Maar en op alle rechtsverhoudingen die uit genoemde overeenkomsten voortvloeien.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 3. De Algemene Voorwaarden van Onderneem het Maar prevaleren te allen tijde, Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden kosteloos eenmalig in hard copy toegezonden.
 5. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door rechterlijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig/vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
 7. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen, zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen.
 8. Indien door Onderneem het Maar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
 9. Onderneem het Maar is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij.
 10. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Het Aanbod

 1. Het Aanbod gedaan door Onderneem het Maar is vrijblijvend, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 2. Indien een Aanbod in afwijking van het voorgaande lid een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Onderneem het Maar is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen tot het moment van acceptatie door de Wederpartij.
 4. In het Aanbod wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend, indien hier geen afspraken over zijn gemaakt worden de door Onderneem het Maar gemaakte extra kosten in rekening gebracht en gelden de normale (uur-) tarieven van Onderneem het Maar.
 5. Het Aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten.
 6. Onderneem het Maar is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 7. Het aanbod is gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte gegevens. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de Wederpartij.
 8. De start van de uitvoering en de opleverdatum van de Overeenkomst wordt vastgelegd in het Aanbod en gelden als een indicatie, niet als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 9. Mondelinge aanbiedingen door Onderneem het Maar zijn niet bindend, tenzij deze door Onderneem het Maar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van het Aanbod gedaan door Onderneem het Maar en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Binnen het kader van de Overeenkomst staat het Onderneem het Maar vrij de overeengekomen Dienstverlening naar eigen inzicht in te vullen. 
 3. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk met Onderneem het Maar zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

 1. De door Onderneem het Maar gehanteerde prijzen zijn in euro’s en voor Particulieren inclusief btw, en Bedrijven exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Op de factuur wordt zowel de prijs inclusief als exclusief btw weergegeven.
 2. Uitvoering van de dienstverlening vindt plaats tegen de tarieven zoals vermeldt op de Website of de tussen Onderneem het Maar en Wederpartij afgesproken prijs zoals schriftelijk is overeengekomen.
 3. Onderneem het Maar is gerechtigd om haar prijzen en/of tarieven aan te passen, met uitsluiting van tarieven vastgelegd in de Offerte waar Wederpartij akkoord mee is gegaan.
 4. Onderneem het Maar is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5. Betaling

 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan voor aanvangsdatum en in ieder geval binnen acht (8) dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet ontvangt deze een herinnering met een fatale termijn om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling na het verstrijken van de fatale termijn is Onderneem het Maar bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedragen een vermeerdering van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Onderneem het Maar kan de Wederpartij verzoeken tot het doen van een vooruitbetaling/aanbetaling. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in de Offerte.
 4. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen is Onderneem het Maar niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende Dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Onderneem het Maar te melden.

Artikel 6. Annulering individuele Diensten

 1. Individuele Dienst: hieronder vallen één op één consultancy waaronder een VIP dag, 3 maanden programma en individuele sessies tussen Onderneem het Maar en Wederpartij.
 2. In geval de Wederpartij minimaal 48 uur dagen voor aanvang van de individuele Dienst annuleert, zal volledige restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag plaatsvinden.
 3. In geval de Wederpartij minimaal 24 uur dagen voor aanvang van de individuele Dienst annuleert, zal 50% restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag plaatsvinden.
 4. Bij annulering van minder dan 24 uur voor aanvang van de individuele Dienst heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
 5. In geval Wederpartij na aanvang van de individuele Dienst overgaat tot annulering of onderbreking van de Dienstverlening, heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag.

Artikel 7. Annulering workshops, trainingen en dagdeel-sessies

 1. Workshops, trainingen en dagdeel-sessies en andere Diensten aangeboden door Onderneem het Maar die in groepsverband plaatsvinden.
 2. In geval de Wederpartij minimaal 72 uur dagen voor aanvang van de  Dienst (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) annuleert, zal volledige restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag plaatsvinden.
 3. In geval de Wederpartij minimaal 48 uur dagen voor aanvang van de Dienst (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) annuleert, zal 50% restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag plaatsvinden.
 4. Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de Dienstverlening (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 5. In geval Wederpartij na aanvang van de Dienst (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) overgaat tot annulering of onderbreking van de Dienstverlening, heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag.

Artikel 8. Annulering door Onderneem het Maar

 1. Onderneem het Maar is gerechtigd een minimum aantal deelnemers te bepalen voor workshops, trainingen en dagdeel-sessies en andere Diensten aangeboden door Onderneem het Maar die in groepsverband plaatsvinden.
 2. In geval een workshop, training en/of dagdeel-sessie niet aan het vereiste minimum voldoet, hetzij door te weinig aanmeldingen, hetzij door annuleringen, is Onderneem het Maar gerechtigd de workshop, training en/of dagdeel-sessie te annuleren.
 3. Onderneem het Maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de annulering van de workshop, training en/of dagdeel-sessie als gevolg van het voorgaande lid.
 4. In geval een workshop, training en/of dagdeel-sessie niet aan het vereiste minimum voldoet als gevolg van annuleringen, is Onderneem het Maar gerechtigd de workshop, training en/of dagdeel-sessie te annuleren en eventueel gemaakte kosten van de Wederpartij te vorderen.
 5. In geval van onderbreking van de Dienstverlening door Onderneem het Maar, zal in eerste instantie de Dienst op een later moment (te bepalen door Onderneem het Maar) weer hervat worden. Indien dit niet mogelijk is zal restitutie van de niet genoten Dienst plaatsvinden.
 6. In geval voor aanvang van de Dienstverlening van volledige annulering door Onderneem het Maar plaatsvind, wegens een reden die Wederpartij niet is toe te rekenen, zal restitutie van het door Wederpartij aan Onderneem het Maar betaalde bedrag plaatsvinden.

Artikel 9. Informatieverstrekking en geheimhouding

 1. De informatie waarvan Onderneem het Maar aangeeft dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of waarvan de Wederpartij de noodzakelijkheid redelijkerwijs behoort te begrijpen, dient tijdig aan Onderneem het Maar te worden verstrekt.
 2. Indien de informatie bedoeld in het voorgaande lid niet tijdig aan Onderneem het Maar is verstrekt, heeft Onderneem het Maar het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 3. De Wederpartij geeft met het verstrekken van de informatie in lid 1 van dit art. toestemming aan Onderneem het Maar voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de Overeenkomst. Voor meer informatie over het gebruik van uw informatie door Onderneem het Maar kunt u terecht bij onze Privacy Verklaring https://www.onderneemhetmaar.nu/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring_Onderneem-het-Maar.pdf
 4. Indien de door de Wederpartij aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voort- vloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

 1. Onderneem het Maar behoudt zich de rechten van Intellectueel Eigendom (I.E.) voor op de door haar verstrekte (coaching-) programma’s, documenten, teksten, afbeeldingen en/of offertes.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Onderneem het Maar mogen de door haar verstrekte (coaching-) programma’s, documenten, teksten, afbeeldingen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 3. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands BW, heeft Onderneem het Maar een onmiddellijk opeisbare vordering van €5.000, vermeerderd met €500 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 4. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Onderneem het Maar met betrekking tot het vorderen van schadevergoeding onverlet en ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De diensten aangeboden door Onderneem het Maar moeten als een een advies worden aangemerkt en betreffen derhalve altijd enkel een inspanningsverplichting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
 2. Onderneem het Maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor schade (waaronder faillissement) welke het gevolg is van het opvolgen van de adviezen verstrekt door Onderneem het Maar.
 3. Wederpartij vrijwaart betreffen tegen aanspraken van derden welke direct of indirect met de werkzaamheden van Onderneem het Maar samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 4. Onderneem het Maar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Onderneem het Maar van te laat aangeleverde en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Wederpartij zijn verstrekt.
 5. Onderneem het Maar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Onderneem het Maar in de Opdracht keuzes heeft verwerkt op verzoek van de Wederpartij die tegen het advies in gaan van Onderneem het Maar.
 6. Onderneem het Maar is in geen geval aansprakelijk voor (vertragings-) schade toegebracht/veroorzaakt door derden.
 7. Onderneem het Maar kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De aansprakelijkheid van Onderneem het Maar is steeds beperkt tot het door haar verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Onderneem het Maar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans totdat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De Wederpartij vrijwaard Onderneem het Maar voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de door Onderneem het Maar diensten.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onderneem het Maar.

Artikel 12. Ontbinding

 1. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen (waaronder moeten worden begrepen: schorsing van betalingen, aanvraag of verlening van surséance van betaling, faillietverklaring, liquidatie van de zaken van Wederpartij, overlijden Wederpartij, de gevallen waarin Wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest) die uit de met Onderneem het Maar  gesloten overeenkomst voortvloeien, is Onderneem het Maar gerechtigd de overeenkomst of gedeelten die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden en hetgeen door hem geleverd en door Wederpartij niet betaald is, terug te nemen.
 2. Voorgaande lid laat het recht van Onderneem het Maar tot vordering van vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die door een en ander mocht ontstaan onverlet.
 3. In de gevallen, genoemd in lid 1 van dit artikel, ontstaat er een direct opeisbare vordering namens Onderneem het Maar op Wederpartij.

Artikel 13. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Onderneem het Maar geen invloed kan uitoefenen, waardoor de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd en/of Onderneem het Maar niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. De Wederpartij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Indien Onderneem het Maar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na het ontdekken van situatie waarop de klacht gegrond is, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Onderneem het Maar
 2. Bij Onderneem het Maar ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door beantwoord binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Wederpartij niet op, tenzij Onderneem het Maar schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Onderneem het Maar, zal zij zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 15. Geschillen

 1. Bij geschillen met Onderneem het Maar zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zo nodig met behulp van een mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.
 2. Geschillen met Onderneem het Maar,  waarvan een traject als genoemd in het voorgaande lid onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Onderneem het Maar, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
Terug naar de homepage